Біометод – запорука успіху сільгоспвиробника

Ресурсозберігаюче

Сільське

Господарство

Наука за роки незалежності зробила потужні кроки до вивчен­ня та вирішення питання біологізації землеробства. Вченими мікробіологами і фізіологами була показана провідна роль мік­роорганізмів у мінеральному живленні рослин.

В здоровому грунті, який характе­ризується нормальною мікрофлорою, відбувається нормальне живлення, і рослина реалізує свій генетичний по­тенціал. Але, оскільки здорових ґрунтів у нас дуже мало, проблема забезпечен­ня рослин пристойними умовами щодо мікробного оточення стає глобальною. Відновити родючість ґрунту шляхом внесення гною в нинішніх умовах – справа трудомістка і дуже дорога. До­цільніше та дешевше використовувати для цього біологічну систему землероб­ства із застосуванням біотехнологій. Мікробіологічні препарати (біодобрива, біопестициди, біорегулятори розвитку рослин) мають таку ж дію на рослину, як і хімічні засоби, але на відміну від них, не забруднюють збіжжя, ґрунти та довкілля. Крім того, у системі біоло­гічного землеробства не застосовують­ся агрохімічні засоби, а якщо і засто­совуються, то в межах розумного, так щоб продукція була чистою, вільною від хімічного забруднення. Сучасним вимогам біотехнологій цілком відпо­відає біопрепарат КЛЕПС, дія якого базується на властивостях бактерій виконувати функції агрохімікатів.

Особливість та новизна цього препа­рату полягає в тому, що для його виго­товлення використовуються бактерії, які мають тісний контакт із рослиною внаслідок локалізації в її тканинах. В його основі лежать корисні для росли­ни та безпечні для людини і природи генетично не модифіковані бактерії, які виділені з природного середови­ща. Бактерії препарату, що прижи­лися в міжклітинному просторі іно­кульованих рослин, здатні зв`язувати найбільш прийнятний для рослини азот з повітря та забезпечувати ним рослину. Проведення тільки передпо­сівної обробки еквівалентне внесенню 90–100 кг аміачної селітри на 1 га, а при застосуванні додаткової обробки рослини по вегетації цей показник на 20-30% збільшується. Бактерії препа­рату також сприяють переходу важко­розчинних сполук фосфору в ґрунті у розчині, і це покращує фосфорне жив­лення рослини.

Препарат КЛЕПС, завдяки бак­теріям і мікроелементам мінералу цеоліт, водночас працює і як сти­мулятор росту. При його застосуван­ні підвищується енергія проростання інoкульованого насіння, активізується розвиток кореневої системи і рослини в цілому, прискорюються біологічні процеси, в тому числі цвітіння і до­зрівання. В свою чергу, розвинена ко­ренева система позитивно впливає на здатність озимих культур до зимівлі, а в умовах дефіциту вологи, на стійкість їх до посушливих умов.

Дуже важливою особливістю пре­парату КЛЕПС є його захисна спро­можність. Заповнивши екологічну нішу всередині рослини, бактерії за­хищають її від вторинної інфекції і не допускають патогенні мікроорганізми до її інфікування протягом усього ве­гетаційного періоду. Бактерії препара­ту за будь-яких погодних умов завжди присутні в рослині і діють на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників патогенної мікрофлори Це дає можливість значно підвищити імунну систему рослини і при нормаль­ному фітосанітарному стані посівного матеріалу, не застосовувати хімічних протруйників. Рівень захворюваності рослин на аскохітоз, корінчасту іржу, кореневі гнилі, фузаріоз, гельмінтос­поріоз і таке інше знижується, але, на відміну від протруйників, бактерії препарату не отруюють зерно і грунт, а діють на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників захво­рювання.

Також необхідно звернути увагу на позитивний вплив препарату КЛЕПС на захист рослин не тільки від гриб­кових захворювань, а і бактеріальних, які в останні роки (особливо у 2009), у зв’язку з погодними умовами та низ­кою інших причин, завдали відчутної шкоди с/г виробникам. Якщо грибкові захворювання піддаються лікуванню фунгіцидами, то вірусні захворювання такі як мікоплаза, карликовість ячме­ню потребують особливого підходу. Бо­ротися з вірусними хворобами потріб­но, в першу чергу шляхом підвищення імунної системи рослини, ендофітно­го та екзофітного їх захисту. В основі біопрепарату КЛЕПС лежать ендефітні бактерії. Спроможність бактерій про­никати в середину рослини, займати міжклітинний простір та зміцнювати імунну систему створює умови, які запобігають її бактеріальному захво­рюванню. Тому на посівах, де застосо­вувався КЛЕПС по зерну та вегетації, захворюваність була мінімальною або відсутньою зовсім, в залежності від аг­рокліматичних умов.

КЛЕПС також доцільно викорис­товувати для обробки рослин в пе­ріод вегетації. Ця операція підсилює енергію росту та покращує мінеральне живлення рослин. Крім того, цей метод нівелює стресовий вплив гербіцидів на рослину при їх сумісному застосуванні.

Досвід споживачів препарату свід­чить, що своєчасна обробка рослин по вегетації у найбільш відповідальні пе­ріоди розвитку рослин дає позитивні результати та суттєво впливає на якіс­ні характеристики с/г продукції. Так, для озимої пшениці та ячменю перше весняне біологічне підживлення рос­лин рекомендовано проводити якнай­раніше – у фазі весняного кущіння. Друге підживлення, рекомендовано проводити у фазу прапорцевого листа або початку виходу рослини в трубку. При потребі можна робити третє під­живлення, у фазу молочної стиглості та наливу зерна.

Для прикладу, у фермерських госпо­дарствах, де обробка в найбільш від­повідальний період росту рослин (для зернових культур – по вегетації) про­водилась двічі, мали високі результа­ти. Приріст врожаю становив майже 30-35%, залежно від сорту, а показни­ки по клейковині та білку відповідали другому класу.

Препарат КЛЕПС – універсальний препарат. Його можна використову­вати при вирощуванні практично всіх культур. При його застосуванні немає потреби в закупівлі отрутохімікатів та стимуляторів росту. Крім того, завдяки азотфіксуючим бактеріям знижується потреба в азотних добривах. Витрати на придбання препарату значно менші, ніж це потрібно для придбання рівно­цінних по ефекту агрохімікатів. Для обробки насіння та вегетуючих рослин при застосуванні препарату викорис­товуються мікродози. Так, для обробки 1 т насіння зернових культур потрібно 50 мл препарату, при цьому середня ціна гектарної норми становить (перед­посівна обробка) в середньому 21 грн. А ще слід додати, що такі малі дози не потребують складських приміщень та витрат на транспортування.

При застосуванні препарату КЛЕПС немає потреби зміни у технології виро­щування с/г культур та використанні спеціальних засобів індивідуального захисту персоналу при виконанні ро­біт. Технологія застосування біопре­парату дуже проста. Обробка насіння проводиться в день посіву або напере­додні, механізовано, із застосуванням традиційних машин для протруєння та спецпристроїв. В невеликих господар­ствах можлива ручна обробка.

Препарат КЛЕПС ефективно впли­ває на розвиток таких сільгоспкультур, як зернові, технічні, круп`яні, овочеві та інші. У результаті оптимізації азот­ного живлення, регуляції росту та по­передження захворювань у зернових та круп`яних культурах збільшується врожайність до 20%, технічних – до 20-30%, а овочевих – до 40% і біль­ше. Досвід споживачів препарату на аграрному ринку України свідчить, що економічний ефект від застосування препарату досягає 300-600 грн. з гек­тара, в залежності від культури.

Сучасне сільське господарство, як свідчить аналіз на агроринку України, ще тісно пов’язане з широким застосу­ванням хімічних препаратів, і залеж­ність сільгоспвиробника від цієї, уявно кажучи, «хімічної гілки» ще дуже вели­ка. Ще досить важко сільгоспвироб­нику вибрати стратегію переходу до альтернативних систем ведення сіль­ського господарства, однак, сучасне життя цього вимагає. Майбутнє за біо­землеробством. Недаремно ХХI століт­тя визнано в світі віком біотехнологій.

В.Є. ДЕРКАЧ,

директор НВЦ «Енергія»

НВЦ «Енергія»

тел./факс: (044) 253-99-04, (044) 253-82-88;

e-mail: dve-energia@rambler.ru

сайт: www.kleps.com

 

 

14.03.2011г.
2009-2017 © АгроВектор. All rights reserved.
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ