ФОП Стукало Р.А.

СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ

Адрес:

Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1

Телефон:

+380 показать телефоны , ,

«Нутрівант Плюс™ плодовий» - щедрої врожайності садів гарант

«Нутрівант Плюс™ плодовий» - щедрої врожайності садів гарант

Для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції поряд з основними добривами важливе значення мають мікродобрива, що містять мікроелементи. Мікроелементи необхідні рослинам в дуже невеликих кількостях - їх зміст складає тисячні й десятитисячні частки відсотків від маси рослин.

Потреба в застосуванні мікродобрив може бути визначена за результатами хімічного аналізу ґрунтів на вміст доступних для рослин форм мікроелементів. З найбільшою точністю про необхідність внесення мікродобрив в конкретних грунтово-кліматичних умовах можна судити за результатами польових дослідів. Більш висока ефективність застосування мікродобрив, як правило, спостерігається при високій забезпеченості рослин основними елементами живлення - азотом, фосфором і калієм. У той же час внесення необхідних мікроелементів значно підвищує дію азотних, фосфорних і калійних добрив. Внесення мікроелементів забезпечує краще використання рослинами поживних елементів з ґрунту та мінеральних добрив.

jablokiІнтенсивне садівництво та ягідництво потребує збалансованого мінерального живлення, яке є вагомим чинником щодо забезпечення високої, сталої врожайності плодових та плодово-ягідних культур із покращеними показниками якості їх товарної продукції. Слід зазначити, що мінеральне живлення плодових культур у значній мірі відрізняється від мінерального живлення польових та овочевих культур, так як вони вирощуються в монокультурі протягом тривалого періоду, виносячи щорічно одні й ті ж самі біогени.

Наукові дослідження професора Уманського державного аграрного університету Копитка П.Г. засвідчують, що дефіцит або надлишок будь-якого елемента мінерального живлення призводить до порушення обміну речовин, а також до зниження продуктивності плодових і ягідних культур. Це візуально видно в змінах росту вегетативних і репродуктивних органів рослин та нагромадженні їх біомаси. При цьому, нестача чи надлишок елементів живлення зумовлені не лише загальним рівнем їх вмісту в ґрунті, а також співвідношенням між різними їх формами, властивостями ґрунту і забезпеченістю ґрунтового середовища іншими елементами та речовинами, які впливають на життєдіяльність рослин і засвоювальну здатність кореневої системи.

Фізіологічна роль біогенних елементів для плодових та плодово-ягідних культур

Азот. Сполуки мінерального азоту плодовими та ягідними культурами виносяться найбільше, так як вони входить до складу амінокислот, білків, нуклеїнових кислот, нуклеопротеїдів, ферментів, ростових речовин, вітамінів, алкалоїдів, ліпоїдів, хлорофілу та інших органел.

За нестачі азоту, послаблюється ріст, зменшується сумарне нагромадження біомаси та співвідношення між надземною частиною і кореневою системою плодових рослин. Дефіцит азоту знижує продуктивність фотосинтезу рослин, який зумовлений зменшенням площі асиміляційної поверхні листків і вмістом в них хлорофілу. Це призводить до здрібнення листків та їх світло-зеленої забарвлення. При цьому, скорочується період активного функціонування листків та вони передчасно опадають.

Оптимальне забезпечення плодових рослин сполуками мінерального азоту підтримує високу продуктивність старої плодової деревини та наростання нової, сприяє зав'язуванню плодів і зменшенню їх осипання, поліпшує диференціювання квіткових бруньок та закладання майбутньої врожайності. Особливо тісний кореляційний зв'язок між рівнем забезпеченості рослин сполуками азоту і квітуванням спостерігається в наступні роки після рясних урожаїв.

Однак, за високого вмісту сполук азоту, спостерігається нестача бору в плодових рослинах, що призводить до опробковіння їх тканин.

Фосфор відіграє важливу роль в енергетичному забезпеченні процесів обміну плодових культур. Він бере участь у синтезі білків, передачі генетичної інформації, утворенні клітинних мембран, фотосинтезі та аеробному диханні. Фосфор міститься в складних органічних сполуках — нуклеїнових кислотах, нуклеопротеїдах, та ацилфосфатах, фітині, коферментах (група небілкових ферментів), вітамінах. За дефіциту фосфору послаблюється ріст кореневої системи, її галуження, ріст молодих пагонів, особливо на молодих плодових і ягідних культурах. Листя дрібнішає, набуває неприродного темно-зеленого забарвлення із пурпуровим і бронзовим відтінками та восени передчасно обпадає. Навесні затримується розпускання бруньок, особливо бічних, та погіршується відновлення вегетації. Фосфор сприяє швидшому вступу рослин у плодоношення, стимулює процеси запліднення, формування та визрівання плодів, тканин, що має велике значення для плодових багаторічних культур, оскільки підвищує їхню морозостійкість.

Проте, надмірне забезпечення сполуками фосфору, особливо, різке підвищення його рухомих форм в ґрунті, викликає дефіцит цинку плодових культур. На фоні лужної реакції ґрунтового розчину та за високого вмісту карбонатів у ґрунті, проявляються фізіологічні захворювання плодових культур у вигляді розетки на кінцях молодих пагонів та хлорозу рослин.

Калій відіграє важливу роль у вуглеводному і білковому обмінах, активує ферменти та ферментні системи, сприяє засвоєнню амонійних сполук азоту, підтримує в оптимальному фізичному стані колоїди клітин, підвищує водоутримувальну здатність цитоплазми, стійкість рослин до зневоднення тканин та несприятливих факторів зовнішнього середовища — посухи, низьких температур, грибкових захворювань. За дефіциту калію гальмується транспортування вуглеводів у рослинах, знижується інтенсивність фотосинтезу, відновлення нітратів і синтез білків, навіть за достатнього вмісту вуглеводів та азоту. Симптоми дефіциту калію проявляються у побурінні країв листків «крайовий калієвий опік» із подальшим розвитком некрозу і передчасним їх відмиранням. При цьому, знижується як врожайність плодових культур, так і якість плодів, — погіршуються забарвлення, аромат та хімічний склад плодів.

За надмірного вмісту калію в ґрунтовому розчині, проявляється його антагонізм щодо кальцію та магнію.

Кальцій бере участь у вуглеводному і білковому обмінах, в утворенні й наростанні хлоропластів, підтримує фізіологічну рівновагу іонів у клітинах, нейтралізує органічні кислоти, впливає на щільність і проникність цитоплазми, знижуючи у ній, на відміну від калію, гідрофільність колоїдів та загальне обводнення. Від співвідношення кальцію та калію залежать водний баланс клітин і функціональний стан рослин. Кальцій впливає на транспортування іонів у клітини і клітинні органели, виконує функцію будівельного матеріалу, входячи до складу пектинових речовин, які склеюють стінки клітин та зумовлює нормальну будову клітинних оболонок.

Достатнє живлення плодових рослин кальцієм забезпечує ріст кореневої системи, зокрема, найдрібніших розгалужень та кореневих волосків. Дефіцит кальцію викликає захворювання кісточкових порід на камедетечу — «гомоз». За рахунок кальцію забезпечується тривала лежкість плодів та зменшується їхня захворюваність під час зберігання.

Однак, надмірний вміст кальцію у ґрунті знижує засвоєння рослинами магнію, калію, фосфору та мікроелементів: бору, марганцю, заліза, цинку.

Залізо входить до складу хлорофілу, приймає участь процесі фотосинтезу, є функціональною складовою багатьох ферментів, які каталізують окисно-відновні реакції в процесі дихання, азотфіксації, відновленні нітратів та нітритів до амонію. За дефіциту заліза гальмується або припиняється синтез хлорофілу та ростових речовин — ауксинів плодових рослин, що призводить до появи хлорозу листків. Симптоми дефіциту заліза проявляються на молодих листках. Довготривалий дефіцит заліза призводить до відмирання верхівок пагонів та різкого зниження загальної продуктивності рослин.

Надмірно високий вміст заліза в ґрунтовому розчині та відповідно в рослинах погіршу мінеральне живлення сполуками фосфору, марганцем, міддю та цинком.

Бор приймає участь у синтезі вуглеводів, їх перетвореннях та транспортуванні. Разом з цим, приймає участь в окисно-відновних процесах, білковому і нуклеїновому обмінах, у синтезі та перенесенні стимуляторів росту, активізує ферменти, осмотичні процеси, гідратацію колоїдів у плазмі, сприяє накопиченню у рослинах вітамінів — аскорбінової кислоти, тіаміну, рибофлавіну. Він сприяє формуванню квіткових бруньок, заплідненню (сприяє проростанню пилку), дозріванню плодів, росту кореневої системи (росту молодих твірних тканин) та підвищенню посухо - та солестійкості плодових культур.

За дефіциту бору, на плодових та ягідних культурах сповільнюється ріст, спостерігається почорніння точок росту та їх відмирання, відмирають точки росту кореневої системи, не розпускаються бутони, обпадають квітки, з'являються тріщини на пагонах, чорніють плоди та набувають неправильної форми. На деревах під осінь жовтіють листки, починаючи з верхівок пагонів, частково відмирає кора (здебільшого гинуть внутрішня частина кори і камбій).

Надлишок бору для плодових культур є токсичний. Він викликає пожовтіння центральної та бічних жилок листків, передчасне його обпадання. При цьому, плоди раніше дозрівають, передчасно обпадають та погіршується їхня лежкість.

Марганець входить до складу окисно-відновних ферментів та активує їх дію. Марганець відіграє важливу роль у процесах фотосинтезу, дихання, вуглеводного та білкового обміну. Він стимулює відтік вуглеводів із листків, відновлює азот нітратів, нітритів та гідроксиламіну, а щодо амонійного азоту діє як окисник. Марганець впливає на синтез амінокислот, поліпептидів, білків і вітамінів, стимулює ростові процеси. Під впливом марганцю закисні форми заліза (Fe2+), що накопичуються в рослинах, перетворюються на нетоксичні оксидні сполуки заліза (Fe3+).

Як і бор, марганець позитивно впливає на запліднення (зав'язування плодів), подальший розвиток плодів та накопичення у них цукрів і вітамінів.

За дефіциту марганцю, сповільнюється ріст кореневої системи та й всієї рослини, а на листках з'являється хлороз.

Цинк входить до складу ферментів, які беруть активну участь в окисно-відновних процесах, обміні вуглеводів, ліпоїдів, фосфору і сірки, синтезі амінокислот, хлорофілу, органічних кислот, фосфоліпідів, ауксинів, фенолів, асимільованого азоту, а також у формуванні мітохондрій та поділі клітин. За дефіциту цинку проявляється «розетковість» або дрібнолистість у плодових дерев. У плодових дерев при скритому дефіциті цинку «розетковість» може і не проявлятися, однак продуктивність насаджень значно знижується. Проте, надлишок цинку в живленні плодових та ягідних рослин шкідливий, так як викликає хлороз молодих листків.

Відомо, що культура яблуні по відношенню до мікроелементів проявляє високу фізіологічну чутливість до – бору, заліза, марганцю, цинку та середню до міді.

При цьому, позакореневе листкове підживлення плодових та плодово-ягідних культур фізіологічно збалансованими добривами є актуальним та конче необхідним, особливо за богарних умов їх вирощування.

Сьогодні на вітчизняному ринку добрив компанія «Нутрітех Україна» пропонує унікальне водорозчинне добриво «Нутрівант Плюс™ плодовий». Його хімічний склад – 12%азоту (N) +5% фосфору (P2O5)+27% калію (K2О)+8% кальцію (СаО)+0,1% бору (B)+0,1% марганцю (Mn)+0,1% цинку (Zn) +0,1% заліза (Fe)+Фертівант повністю відповідає фізіології мінерального живлення плодових та плодово-ягідних культур: яблуні, груші, сливі, абрикосі, персикам, вишні, черешні, смородині, порічкам, аґрусу, айві, кизилу, хеномелісу (японська айва), чорноплідній горобині, обліписі, малині. Добриво не містить хлору, що є цінним для плодово-ягідних культур, так як хлор пригнічує їх ріст і розвиток та погіршує якість товарної продукції.

Позакореневе підживлення «Нутрівантом Плюс™ плодовий» забезпечує:

·                     Підвищення на 10-15% врожайності, поліпшення показників якості товарної продукції культур;

·                     Поліпшення споживання біогенних елементів кореневою системою рослин із добрив та із ґрунту на 5-10%;

·                     Стимулювання біохімічних процесів, поліпшення процесів обміну, запліднення та стійкості плодових культур до різного роду хвороб;

·                     Усунення різного роду стресів, зокрема, викликаних обробками засобами захисту рослин;

·                     Гарантовану високу окупність добрива, де на 1 витрачену гривню можливо отримати 10-15 грн. прибутку.

«Нутрівант Плюс™ плодовий» відповідає міжнародним стандартам якості та екологічності - ISO 9001:2000 та ISO 14001. Характерною особливістю добрива є те, що воно виготовлено на основі повністю водорозчинного монокалійфосфату (KH2PO4), який не містить баластних токсичних рослинам сполук та до його складу входить екологічний прилипач «Фертівант». За рахунок унікальних властивостей прилипача «Фертіванта», добриво проявляє пролонговану дію та синхроний ефект протягом 15-20 днів, не змивається опадами та характеризується підвищеним коефіцієнтом засвоєння сполук фосфору (20-25%) через листкову поверхню. Високі фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюс™ плодовий» дозволяють приготовляти його робочий розчин у воді з високою твердістю. Добриво проявляє антитранспіраційні властивості.

«Нутрівант Плюс™ плодовий» характеризується високими фізико-хімічними властивостями: 

Фізико-хімічні властивості «Нутріванта Плюс™ плодовий».

Показник

Параметри

1% - ний водний розчин

Утворює стійкий гомогенний розчин

Щільність складення, г/мл

1,25

Кислотність (рН 1%-го розчину)

4,1-4,2

Максимальна розчинність у воді, г/100мл

36,5

Позакореневі підживлення «Нутрівантом Плюс™ плодовий» комбінують із засобами захисту рослин в одному робочому розчині, та застосовують їх ще до появи симптомів дефіциту елементів мінерального живлення в «критичні» фази росту та розвитку плодових та плодово-ягідних культур.

Перше позакореневе підживлення яблуні рекомендується проводити на початку фази розпускання листків дозою 2кг/га. Це підживлення можливо комбінувати із 0,3-1% розчином карбаміду (розчиняється 350-1000 грамів карбаміду у 100 літрах води). Як правило, слабко концентровані розчини карбаміду застосовуються на молодих листках, а більш концентровані на старіших листках. Друге підживлення проводиться через 12-15 днів (фаза бутонізації) після першого підживлення дозою 2кг/га. Третє – теж через 12-15 днів (фаза цвітіння – початок наливу плодів) після другого підживлення дозою 2кг/га. Четверте підживлення рекомендується проводити через 15-20 днів (фаза наливу плодів) після третього підживлення теж дозою 2кг/га.

Рекомендована норма застосування «Нутріванта Плюс™ плодовий» на плодово-ягідних культурах складає 6-8 кг/га. Проте, за потреби (низька забезпеченість ґрунту рухомими формами мікроелементів або через інші причини) норма добрива може складати і 10 - 12 кг/га. Рекомендований об’єм робочого розчину при цьому повинен становити не менше 250-500 л/га.

 jabloki1

Рис. 1. Технологічна схема застосування «Нутріванта Плюс™ плодовий» у плодовому яблуневому саду.

Тож, застосовуйте «Нутрівант Плюстм плодовий» і Ви гарантовано отримаєте високу врожайність та поліпшену якість товарної продукцію плодових та плодово-ягідних культур.

11.07.2013г.
Наши контакты
+380 показать телефоны
+380 (50) 315-86-70
Дирекция
+380 (98) 289-57-68
Дирекция
+380 (95) 686-42-77
Отдел сбыта
Украина, 73487, Херсонская обл., г. Херсон, ул. Беляева, 1
Сообщите, что контактную информацию нашли на портале

A G R O V E K T O R .com

Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
Ваше имя

Ваш телефон

Ваш E-mail

Сообщениекод подтверждения x
2009-2017 © АгроВектор. All rights reserved.
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ

Продавец Наименование Кол-во Цена  
ОЧИСТИТЬ КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ
КОРЗИНА ЗАКАЗОВ (0)
ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
ВЕРНУТЬСЯ В КОРЗИНУ
ПРОДОЛЖИТЬ ПОКУПКИ
ОТПРАВИТЬ ЗАКАЗ